fbpx

Terms & Conditions

Versie: augustus 2020

Deze gebruiksvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd aangepast, de “Voorwaarden”) samen met aanvullende regels en regelgeving, zoals het Privacybeleid, zijn van toepassing op uw toegang en gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de mobiele applicaties en website van dacadoo (de “App/Website”) die worden geëxploiteerd door dacadoo ag, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich, Zwitserland (“dacadoo“). Uw toegang tot de App/Website en het gebruik van onze diensten zijn onderworpen aan uw acceptatie en naleving van deze Voorwaarden. Door de App/Website te bezoeken of onze diensten te gebruiken stemt u in om de actuele versie van deze Voorwaarden te accepteren en na te leven. Indien u niet instemt met de actuele versie van deze Voorwaarden, bent u niet geautoriseerd om de App/Website te blijven bezoeken of onze diensten te blijven gebruiken.

 1. U verklaart gerechtigd te zijn tot het aangaan van wettelijk bindende overeenkomsten (u bent meerderjarig, niet mentaal beperkt, en niet onder curatele).

 2. Onze App/Website voorziet u van een Fitscore en gevarieerde informatie over gezondheid, welzijn en soortgelijke informatie (samen de “Informatie“) die wordt samengesteld op basis van de door u opgegeven gegevens, zoals bepaalde klinische gezondheidsgegevens, familiegeschiedenis en uw levensstijl (de “Gegevens“). Onze App/Website is geen medisch apparaat en mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden (zoals diagnose, monitoring, voorspelling van een ziekte). De Informatie gegenereerd door dacadoo dient enkel informatieve doeleinden. Alvorens bepaalde Informatie te volgen, moet u een arts raadplegen om te garanderen dat de Informatie geschikt en relevant is voor uw situatie. Als u zich niet prettig voelt, vooral als u kortademigheid, duizeligheid en dergelijke ervaart, dient u oefeningen te staken. De Informatie is niet bedoeld om de deskundigheid en het oordeel van een arts, apotheker of andere medische professional te vervangen. Het stellen van een betrouwbare medische diagnose, het behandelen van medische aandoeningen en het toedienen van geneesmiddelen vereist de betrokkenheid van onafhankelijke geïnformeerde medische professionals. In het geval van een specifieke vraag met betrekking tot de behandeling en verzorging van een medische aandoening moet u contact opnemen met een professionele zorgverlener.

 3. De vorm en aard van de App/Website kan van tijd tot tijd veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Daarnaast kunnen wij permanent of tijdelijk op enig moment stoppen met de exploitatie van de App/Website of functies binnen de App/Website naar u of gebruikers in het algemeen toe, mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Wij behouden ons ook het recht voor om naar eigen inzicht op enig moment beperkingen aan te brengen inzake het gebruik van opslag zonder voorafgaande kennisgeving aan u.
 4. Het verzamelen en gebruiken van de Gegevens die u verstrekt, zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. Door de App/Website te gebruiken stemt u in met het verzamelen en gebruiken van de Gegevens door dacadoo in overeenstemming met het Privacybeleid.
 5. Wij behouden ons altijd het recht voor (zonder dat wij hiertoe verplicht zijn) om Informatie of Gegevens te verwijderen of weigeren te verspreiden en om gebruikers het gebruiksrecht te ontzeggen of gebruikersnamen terug te vorderen. Wij behouden ons ook het recht voor om Informatie of Gegevens in te zien, te lezen, te bewaren of bekend te maken in zoverre wij redelijkerwijs menen dat dit noodzakelijk is om (i) te voldoen aan enige van toepassing zijnde wet, regelgeving, juridisch proces of overheidsverzoek, (ii) deze Voorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schending hiervan, (iii) fraude, veiligheids- en technische problemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) de rechten, eigendom of veiligheid van dacadoo, zijn gebruikers en het publiek te beschermen. Accounts die meer dan zes maanden inactief zijn, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd.
 6. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot uw account en voor acties die worden ondernomen waarbij uw wachtwoord wordt gebruikt. Voor de gegevensbeveiliging vereist dacadoo dat u “sterke” wachtwoorden gebruikt (d.w.z. wachtwoorden met een combinatie van hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen). Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit uw niet-naleving van deze eisen, is uitgesloten. Indien uw e-mailadres verandert of u uw wachtwoord vergeten bent, laat ons dit weten op support@dacadoo.com om uw account te herstellen.
 7. Er zijn beperkingen inzake het gebruik van de App/Website. Deze beperkingen voldoen aan wettelijke eisen en beogen om onze gebruikers te beschermen tegen misbruik en alle gebruikers de best mogelijke ervaring te bieden bij het gebruik van de App/Website. Wij moeten mogelijk deze regels van tijd tot tijd wijzigen en wij behouden ons het recht hiertoe voor. Misbruik van onze App/Website wordt niet getolereerd. Schending van deze regels kan leiden tot tijdelijk of permanente opschorting van alle bijbehorende accounts. Accounts die worden aangemaakt om opgeschorte accounts te vervangen, zullen permanent worden opgeschort
  Onwettig gebruik:U mag de App/Website of verstrekte Informatie niet gebruiken voor wederrechtelijke doeleinden of ter bevordering van illegale activiteiten. Internationale gebruikers dienen alle van toepassing zijnde lokale wetten na te leven wat betreft online gedrag en acceptabele inhoud.
  B. Ongeautoriseerde toegang: U mag niet een van de volgende zaken doen als u toegang heeft tot de App/Website of deze gebruikt: (i) toegang krijgen tot niet-publieke gedeeltes van de App/Website (met uitzondering van uw eigen account), dacadoo-computersystemen of de technische leveringssystemen van onze providers, deze manipuleren en gebruiken; (ii) de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk testen, scannen of uitproberen of veiligheids- of authentificatiemaatregelen schenden of omzeilen; (iii) proberen om toegang te krijgen tot de App/Website of Gegevens of deze te doorzoeken op enige wijze (geautomatiseerd of anderszins) anders dan via onze actuele beschikbare gepubliceerde interfaces; of (iv) de toegang van een gebruiker, host of netwerk belemmeren of verstoren of dit te proberen.
  C. Respect voor privacy van derden: U mag gezondheids-, welzijns- en soortgelijke gegevens van andere mensen niet bekend maken zonder hun uitdrukkelijke autorisatie en toestemming.
  D. Geen reproductie: U mag de inhoud van de App/Website en het ontwerp en uiterlijk ervan of enige Informatie die van de App/Website is afgeleid, niet eproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, verhandelen of doorverkopen. U heeft niet het recht om de inhoud, ontwerp of uiterlijk van de App/Website of Informatie aan te passen of te herdistribueren of om deze op enige andere App/Website of enig ander medium of formaat te reproduceren, op te slaan, te linken, te framen of te dieplinken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Daarnaast mag u de App/Website in geen enkel geval gebruiken voor commerciële exploitatie.
  E. Geen malware: U mag geen kwaadaardige inhoud aanbrengen die bedoeld is om de browser of computer van andere gebruikers te beschadigen of te verstoren of om de privacy van een gebruiker in gevaar te brengen.
 8. Alle auteursrechten, databaserechten, patenten, andere intellectuele eigendomsrechten, rechten en belangen in en op de App/Website en Informatie (met uitzondering van de Gegevens verstrekt door de gebruikers van de App/Website) zijn en blijven het exclusieve eigendom van dacadoo en zijn licentiegevers. De elementen van de App/Website, inclusief maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en afbeeldingen en Informatie, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van zowel Zwitserland als buitenlandse landen. Niets in deze Voorwaarden geeft u het recht om de naam dacadoo of de handelsmerken, logo’s, domeinnamen of andere onderscheidende merkkenmerken te gebruiken. U heeft toestemming om Informatie van de App/Website alleen te downloaden en af te drukken voor uw eigen persoonlijke gebruik en/of interne zakelijke doeleinden. U heeft in geen enkel geval het recht om de inhoud van de App/Website te gebruiken voor commerciële exploitatie. Indien u de voorwaarden van deze bepaling schendt, heeft dacadoo het recht om schade te claimen tegenover u, waaronder het recht om speciale, incidentele, gevolg- en indirecte schade of winstderving te claimen.
 9. Terwijl wij proberen om de nauwkeurigheid van de Informatie te verzekeren, zijn noch dacadoo noch zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, filialen of licentiegevers verantwoordelijk voor omissies of fouten in de Informatie of voor enig verlies of schade die hieruit kan voortvloeien.
 10. Informatie die via de App/Website wordt doorgegeven, gaat via publieke telecommunicatienetwerken. Hoewel dacadoo industriestandaard versleutelingstechnologie gebruikt, geeft dacadoo geen garantie of belofte en garandeert niet dat de werking van de App/Website veilig, ononderbroken of foutenvrij is.
 11. De App/Website kan links bevatten naar Apps/Websites van derden of materialen die zijn geleverd via of aanwezig zijn op een App/Website van een derde die gelinkt is naar of vanuit de App/Website. dacadoo accepteert geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor: (i) de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van dergelijke Apps/Websites of materiaal of (ii) de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar via dergelijke Apps/Website of materialen. Links naar dergelijke Apps/Websites of materialen impliceren geen aanbeveling door dacadoo van dergelijke Apps/Websites of materialen of de inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke Apps/Websites of materialen. U neemt als enige de verantwoordelijkheid en accepteert alle risico’s die voortvloeien uit uw gebruik van dergelijke Apps/Websites of materialen.
 12. dacadoo verzorgt de inhoud van de App/Website en Informatie te goeder trouw, maar uw toegang tot en gebruik van de App/Website is op uw eigen risico. dacadoo exploiteert de App/Website op “as is-” en “as available-”basis zonder garantie in welke vorm dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op auteursrechten, databaserechten, patenten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten in de jurisdictie waarin u toegang heeft tot en/of gebruikmaakt van de App/Website. dacadoo geeft geen garantie, verbintenis of toezegging voor de volledigheid, nauwkeurigheid, beschikbaarheid, tijdigheid, veiligheid of betrouwbaarheid van de App/Website of dat de Informatie van bevredigende kwaliteit, up-to-date of vrij van virussen, trojanen of andere schadelijke of kwaadaardige programma’s is. dacadoo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade aan uw computersysteem, verlies van gegevens of andere schade als gevolg van uw toegang tot of gebruik van de App/Website of de verwijdering, nalaten om op te slaan of door te sturen van Gegevens of Informatie en andere communicatie. dacadoo geeft geen garanties dat de App/Website zal voldoen aan uw eisen of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, veilige en foutenvrije basis. Geen advies of informatie, hetzij mondelijk of schriftelijk, verkregen van dacadoo of de App/Website, zal een impliciete garantie vormen.
 13. dacadoo en zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, filialen en licentiegevers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt op basis van het gebruik van de App/Website en/of de Informatie inclusief, maar niet beperkt tot, uw keuze om al dan niet professionele medische zorg of behandeling te vragen. U ziet hierbij af van enige claim die u kunt hebben of krijgen tegen dacadoo of zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, filialen en licentiegevers en vrijwaart dacadoo en zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, filialen en licentiegevers voor alle claims, processen, kosten, speciale, incidentele, gevolg- of indirecte schade of winstderving met betrekking tot uw gebruik van de Informatie.
 14. U kunt zich bij dacadoo registreren voor deelname aan fitnessuitdagingen tussen een bepaald aantal of alle gebruikers van de App/Website die kunnen worden geïnitieerd door de gebruikers (“Uitdagingen”) of dacadoo (“Publieke Uitdagingen”). Door te registreren erkent u dat een dergelijke deelname een mogelijk gevaarlijke activiteit is en dat u voor alleen uw eigen risico en verantwoordelijkheid deelneemt. U erkent verder dat u geen gebruik zult maken van middelen of zich zodanig zult gedragen dat dit redelijkerwijs kan worden beschouwd als ingaand tegen de algemene regels omtrent eerlijkheid. dacadoo behoudt zich het recht voor om uw activiteit te monitoren en controleren en om u tijdelijk of permanentuit te sluiten van een Uitdaging of Publieke Uitdaging of van Uitdagingen of Publieke Uitdagingen in het algemeen of uw account op te schorten of te beëindigen in geval dat wij redelijkerwijs geloven dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een toepasselijke wet, regelgeving, juridisch proces of overheidsverzoek, (ii) toezeggingen die u heeft gedaan, af te dwingen, inclusief het onderzoek naar de mogelijke schending hiervan, of om (iii) de rechten, eigendom of veiligheid van dacadoo, zijn gebruikers of het publiek te beschermen. In gevallen waarin Publieke Uitdagingen prijzengeld hebben, zal dergelijk prijzengeld (minus belastingen en mogelijk andere heffingen indien van toepassing) worden uitbetaald aan de gebruikers die het beste resultaat behalen. De evaluatie van dergelijke beste resultaten wordt voor elke Publieke Uitdaging apart vastgesteld. In geval van gelijkspel tussen de resultaten van twee of meerdere gebruikers, zal het prijzengeld gelijkelijk worden gedeeld tussen deze gebruikers. Beslissingen van dacadoo met betrekking tot Uitdagingen of Publieke Uitdagingen zijn definitief.
 15. In zoverre de van toepassing zijnde wetten dit toestaan, zijn noch dacadoo noch zijn bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten, partners, filialen en licentiegevers aansprakelijk voor eventuele verliezen of directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- en punitieve schade, inclusief zonder beperkt te zijn tot verlies van winsten, gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële verliezen die resultaat zijn van (i) uw toegang tot of gebruik van of niet kunnen openen of gebruiken van de App/Website, (ii) het gebruik van Informatie en (iii) ongeautoriseerde toegang tot, gebruik of wijziging van uw verzonden Gegevens, in elk geval ongeacht hoe dit gebeurt en of deze zijn gebaseerd op contractuele, strafrechtelijke of een andere wettelijke basis, ongeacht of zij voorzienbaar zijn of niet en ongeacht of dacadoo van tevoren is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.
 16. Als dacadoo afziet van het afdwingen van enig recht of bepaling van deze Voorwaarden, betekent dit niet dat dacadoo voor alle gevallen afstand doet van een dergelijk recht of bepaling.
 17. Deze Voorwaarden samen met enige aanvullende regels en regelgeving, zoals het Privacybeleid, vormen de volledige en exclusieve overeenkomst tussen dacadoo en u met betrekking tot het gebruik van de App/Website en zal voorrang hebben boven voorafgaande overeenkomsten tussen dacadoo en u met betrekking tot het gebruik van de App/Website en deze vervangen. In geval dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar wordt geacht, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en geldig blijven.
 18. dacadoo exploiteert de App/Website vanuit Zwitserland en de Informatie wordt geacht te zijn verstrekt in Zwitserland. U mag alleen de App/Website bezoeken indien u het recht hebt om een bindend contract aan te gaan met dacadoo en u geen persoon bent die geen toegang mag hebben tot de App/Website volgens de van toepassing zijnde wet. U verplicht zich ertoe om de App/Website alleen te bezoeken onder naleving van deze Voorwaarden en alle van toepassing zijnde regels en regelgeving. De App/Website is niet gericht op enig persoon voor wie de publicatie of beschikbaarheid van de App/Website is verboden (op grond van de nationaliteit, woonplaats van de persoon of anderszins). Personen op wie dergelijke beperkingen van toepassing zijn, mogen de App/Website niet bezoeken. Indien u ervoor kiest om de App/Website van buiten Zwitserland te bezoeken, bent uitsluitend u verantwoordelijk voor de naleving van de van toepassing zijnde lokale wetten.
 19. Voor zover maximaal toegestaan op grond van het geldende recht worden deze Voorwaarden en het gebruik van de App/Website in elk opzicht onderworpen aan het Zwitserse materiële recht. Alle geschillen, welke ontstaan in verband met of naar aanleiding van deze Voorwaarden en/of het gebruik van de App/Website, zijn gebonden aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Zürich, Zwitserland, en u stemt in met de bevoegdheid van of het verschijnen in deze rechtbanken en doet afstand van eventuele forumbedingen.

 20. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd herzien. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op onze App/Website (dacadoo.com). De herziene Voorwaarden zullen van kracht worden vanaf de datum van de publicatie op de App/Website. Indien deze veranderingen substantieel zijn, zullen wij u een kennisgeving sturen en u, indien door de toepasselijke wetgeving vereist, om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt per e-mail verstrekt of door publicatie op de App/Website.
Versie: april 2022 Dit privacybeleid (zoals van tijd tot tijd aangepast, het “Privacybeleid”) beschrijft ons beleid en procedures inzake het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van gegevens die wordt verkregen door uw toegang tot en gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op mobiele applicaties en de website (de “App/Website”) die worden geëxploiteerd door dacadoo ag, Othmarstrasse 8, CH-8008 Zürich, Zwitserland (“dacadoo“). Op het gebruik van de App/Website zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. dacadoo heeft dit Privacybeleid opgesteld teneinde ons streven aan te tonen om de privacy en veiligheid van gegevens die u met ons deelt, te waarborgen, overeenkomstig onze verplichtingen onder de van toepassing zijnde wetten, regels en regelgeving. Door de App/Website te bezoeken of onze diensten te gebruiken stemt u ermee in om de actuele versie van dit Privacybeleid te accepteren en na te leven. Indien u niet instemt met de actuele versie van dit Privacybeleid, bent u niet geautoriseerd om de App/Website te blijven bezoeken of onze diensten blijven te gebruiken. Zwitserland en Europa hebben een zeer sterke gegevensbeschermingsregelgeving. Het feit dat uw gegevens zijn opgeslagen op servers in een professioneel beheerde, veilige gegevensopslagfaciliteit in Zwitserland of EER (Europese Economische Ruimte) via een beveiligde cloudaanbieder, betekent dat uw informatie in overeenstemming met de principes van de Zwitserse gegevensbescherming en AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) wordt verwerkt. Indien u de App/Website bezoekt vanaf een computer die zich buiten het gebied van hosting bevindt, wordt uw toegang tot de App/Website beschouwd als uw toestemming aan ons om uw gegevens buiten Zwitserland of EER door te geven om u te bereiken. Indien dacadoo om welke reden dan ook gegevens naar een ander land zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming moet doorgeven, zal dacadoo bewerkstelligen dat gepaste contractuele verplichtingen van toepassing zijn die verzekeren dat uw gegevens zijn beschermd. De database van dacadoo die wordt gebruikt om de gegevens te verwerken, is gerapporteerd aan en geregistreerd bij de Federale Gegevensbeschermings- en Informatiecommissaris overeenkomstig artikel 11a, lid 3, van de Zwitserse Federale Gegevensbeschermingswet van 19 juni 1992. Doel van de gegevensverwerking De dienstverlening van dacadoo werkt met uw gegevens: we hebben enkele van uw gegevens nodig om u uw persoonlijke Fitscore te bieden. Onze diensten omvatten ook bijkomende diensten: datahosting, nieuwsbrief, enzovoort. We verkopen uw gegevens in geen enkel geval aan derden voor hun eigen gebruik. We geven u details over onze gegevensverwerkingsactiviteiten in de onderstaande artikels. Neem bij vragen contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via privacy@dacadoo.com Juridische basis voor gegevensverwerking dacadoo verwerkt gegevens met uw uitdrukkelijke toestemming en zover nodig om de diensten te verlenen, zoals hieronder beschreven. Uw gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners in het geval van een gezamenlijke operatie, of met onze subverwerkers om u de diensten te verstrekken. Raadpleeg het artikel “Hoe uw gegevens worden gedeeld”. Uw gegevens kunnen worden geanonimiseerd en gebruikt om onze diensten te verbeteren en statistieken te verkrijgen voor rapportage. Desalniettemin wordt ander gebruik, dat niet gerelateerd is aan de diensten, verboden door onze contracten, en worden met name uw gegevens niet verkocht of beschikbaar gemaakt aan andere entiteiten voor hun eigen gebruik. Welke gegevens wij verzamelen
 1. Om een account aan te maken of opnieuw in te stellen, moet u persoonsgegevens verstrekken, zoals uw naam, gebruikersnaam, wachtwoord, persoonlijke contactgegevens (adres, postcode en plaats en e-mailadres), geboortedatum, geslacht, details over eerdere gezondheidsproblemen of klinische zaken, details over uw familiegeschiedenis, met name met betrekking tot gezondheidsproblemen of klinische zaken, details over uw levensstijl en activiteiten (inclusief onderliggende GPS-gegevens), klinische informatie en soortgelijke gegevens (de “Gegevens“) die dacadoo in staat stellen om u te voorzien van de dacadoo Health Score en verschillende informatie over uw gezondheid, inclusief advies om uw leefstijl te verbeteren en bewustzijn te ontwikkelen (gezamenlijk de “Informatie“).
Hoe uw gegevens worden verzameld
 1. Wij verzamelen Gegevens die u aan ons verstrekt, hetzij direct via de App/Website of apparaten of apps van derden waarmee u verbinding maakt via uw account op dacadoo en waarbij u uitdrukkelijk er voor kiest om dit te doen (bijv. verbinding met een smartwatch). Wij verzamelen ook informatie over uw interacties binnen de App/Website als onderdeel van onze voortdurende inspanning om de gebruikerservaring te verbeteren.
Hoe wij uw gegevens beschermen en gebruiken
 1. Wanneer u de App/Website gebruikt, stemt u in met het verzamelen, doorgeven, aanpassen, opslaan, bekendmaken en ander gebruik van de Gegevens. Ongeacht of het land waarin u verblijft of vanwaar u de App/Website bezoekt, kunnen de Gegevens worden gebruikt door dacadoo in Zwitserland of de EER of enig ander exploitatieland.
 2. U machtigt dacadoo om uw Gegevens te anonimiseren en de Gegevens vervolgens te kopiëren, verwerken, gebruiken, publiek bekend te maken en te verspreiden in geanonimiseerde vorm voor academische en statistische doeleinden. Dergelijke geanonimiseerde Gegevens zullen niet langer worden beschouwd als persoonsgegevens.
 3. U machtigt dacadoo om technische gegevens (inclusief crashrapportages) te ontvangen, evalueren en op te slaan die worden opgehaald van de apparaten die u gebruikt om de App/Website te bezoeken.
 4. Wij beperken toegang tot die dacadoo-medewerkers of andere partijen die toegang moeten krijgen tot dergelijke Gegevens om de diensten te bieden. Wij gebruiken gepaste fysieke, elektronische en procedurele beveiligingsmaatregelen om uw Gegevens te beschermen, inclusief firewalls, individuele wachtwoorden en versleutelings- en authentificatietechnologie en alle andere noodzakelijke en gepaste administratieve, organisatorische, technische, persoonlijke en fysieke maatregelen om deze te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking en gebruik, onopzettelijk verlies of vernietiging of schade, diefstal, bekendmaking of aanpassing en om de integriteit ervan te waarborgen. Let echter op dat dacadoo geen invloed heeft over de netwerkinfrastructuur buiten dacadoo, en dat Gegevens die over een open netwerk worden verzonden, zoals het internet of e-mail, toegankelijk kunnen zijn voor derden (inclusief wanneer een persoon bijvoorbeeld achter u staat, of lokale autoriteiten onder bepaalde voorwaarden). Wij kunnen niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van enige communicatie of informatie die verstuurd is over dergelijke open netwerken. Wanneer Gegevens via een open netwerk bekend worden gemaakt, moet u beseffen dat deze mogelijk toegankelijk zijn voor anderen en als gevolg hiervan door anderen zonder uw toestemming kunnen worden verzameld en gebruikt ongeacht alle gebruikte maatregelen. Uw Gegevens en Informatie kunnen ook verloren raken tijdens verzending. dacadoo accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade met betrekking tot de veiligheid van Gegevens en Informatie buiten zijn invloed, inclusief tijdens de doorgifte via het internet.
 5. Merk op dat, als u gebruik maakt van een proefversie, uw gegevens kunnen worden gebruikt om uw ervaring te beoordelen en bijkomende partners betrokken kunnen zijn bij de verwerking. U wordt geïnformeerd over de partners tijdens het testproces en moet mogelijk andere privacyinstellingen accepteren.
 6. dacadoo zal de Gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden en zal Gegevens die door gebruikers zijn verstrekt niet verkopen, verhuren of anderszins beschikbaar stellen aan derden zonder de toestemming van de gebruiker, tenzij zoals toegestaan onder dit Privacybeleid of vereist door de wet. dacadoo kan de Gegevens gebruiken om contact op te nemen met gebruikers met betrekking tot alle zaken inzake de activiteiten van de gebruiker op de App/Website, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van motiverende e-mails en herinneringen.
Hoe uw gegevens worden gedeeld en de Gegevens die we kunnen ontvangen
 1. Uw Gegevens kunnen om technische redenen worden gedeeld met onze subverwerkers, of met onze partners.
 2. Verwerkers: om uw Gegevens te verwerken, kan dacadoo de diensten van subcontractanten nodig hebben, die rechtstreeks of indirect toegang nodig hebben tot uw Gegevens, onze “Verwerkers”, zoals aanbieders van datahosting. We garanderen dat wanneer we met Verwerkers werken, deze zich inzetten voor een geschikt beschermingsniveau en uw gegevens niet onwettig gebruiken. Van onze kant delen we enkel de gegevens die de verwerker nodig heeft om verder te gaan, en niets meer. De lijst van onze Verwerkers is hieronder beschikbaar in de sectie “Onze Verwerkers”
 3. Derden: uw Gegevens kunnen worden gedeeld met onze partners, die ons gegevens over u kunnen verzenden, bijvoorbeeld: wanneer u deelneemt aan een uitdaging die wordt georganiseerd door derden, hebben we bepaalde informatie nodig om de juiste teams in de uitdaging aan te maken, en moeten we informatie, zoals uw rangschikking, delen met de organisator van de uitdaging. dacadoo garandeert dat onze partners u informeren over hun privacybeleid, maar dacadoo is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking van onze partners.
 4. In andere gevallen delen we uw Gegevens niet. Desalniettemin omvat het concept van de App/Website de bekendmaking van Gegevens die door u zijn verstrekt en beschikbaar zijn via de App/Website aan andere gebruikers of derde partijen. Alle geregistreerde gebruikers van dacadoo worden getoond met hun naam en profielfoto. U heeft de controle over alle andere gegevens en u beslist welke Gegevens toegankelijk zijn voor anderen. U kunt de privacy-instellingen van uw account op elk moment veranderen en zo beslissen wie welke Gegevens kan zien. De soorten Gegevens die kunnen worden onderscheiden, zijn de volgende: Fitscore, trainingen inclusief foto’s (trainings-, profiel- en profielachtergrondfoto’s) en bereikte doelen. Gevoelige persoonsgegevens, zoals gewicht of bloeddruk, zijn niet toegankelijk voor anderen. Voor het delen van gegevens zijn er de volgende mogelijkheden: (i) Publiek: Alle op dacadoo geregistreerde gebruikers kunnen de Gegevens zien, wat betekent de Health Score, de trainingen, foto’s en bereikte doelen. (ii) Groepen: Als u deelneemt aan een bedrijfsgezondheidsprogramma, wordt u ingedeeld in een specifieke bedrijfsgroep. Deze omvat collega’s met wie u vrienden bent op dacadoo en andere medewerkers met wie u nog geen vrienden bent op dacadoo. Indien u de groepsoptie kiest, zullen alle leden van de groep, vrienden of niet, de Gegevens kunnen zien. (iii) Vrienden: Uw vrienden zullen de Gegevens kunnen zien. (iv) Geen: Alleen u als de gebruiker van uw account zult de Gegevens kunnen zien. Overeenkomstig onze standaardinstellingen zullen al uw vrienden de bovengenoemde Gegevens kunnen zien. U kunt de privacy-instellingen van uw account op elk moment na uw registratie veranderen. Let erop dat als gevolg van de linkoptie voor andere sociale netwerken, zoals Facebook, uw Gegevens via uw vrienden aan andere personen ter beschikking kunnen worden gesteld. U hebt desalniettemin altijd de controle over de inhoud die u besluit te delen op sociale netwerken, en er wordt geen inhoud automatisch gedeeld.
Cookies en soortgelijke technologie
 1. Onze Website maakt gebruik van cookies en gelijksoortige technologieën. Bekijk ons Cookie- en Analysebeleid voor meer informatie.
Hoe lang uw gegevens worden opgeslagen
 1. Wij slaan uw Gegevens op zolang u een account bij dacadoo heeft. U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen. Indien u de instructies volgt die beschikbaar zijn op de App/Website, zal uw account worden gedeactiveerd en vervolgens verwijderd. Uit beleefdheid behouden we uw account tot 30 dagen, zodat het nog steeds mogelijk is voor u om uw account te herstellen als deze per vergissing is gedeactiveerd.Na 30 dagen beginnen wij met het proces om uw account definitief te verwijderen van onze systemen en kan uw account niet langer worden hersteld. U erkent dat inhoud die door u op de App/Website wordt geplaatst, niet kan worden hersteld na de verwijdering van uw account. Wij behouden ons het recht voor om Gegevens te bewaren voor zover wij het redelijkerwijs noodzakelijk achten om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, uiteraard volgens de gangbare beveiligings- en privacypraktijken in de branche.
Uw rechten
 1. U heeft het recht om door ons geïnformeerd te worden over de verwerking van uw Gegevens en een kopie van uw Gegevens te ontvangen (recht op inzage). Indien u te maken hebt met incorrecte of onvolledige Gegevens, kunt u om rectificatie of aanvulling van relevante gegevens verzoeken (recht op rectificatie). U kunt om verwijdering van uw Gegevens (recht op wissing) of een tijdelijke beperking van de verwerking in bepaalde gevallen (recht op beperking van verwerking) verzoeken. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw Gegevens (recht op bezwaar) en u heeft het recht om uw Gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gebruikelijk en door machines leesbaar formaat of uw Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven, indien dit technisch haalbaar is (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
Bekendmaking van Gegevens
 1. Wij behouden ons het recht voor om Gegevens bekend te maken in zoverre wij redelijkerwijs geloven dat het noodzakelijk is om (i) te voldoen aan enige van toepassing zijnde wet, regelgeving, juridisch proces of overheidsverzoek, (ii) de Voorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoeken naar mogelijke schending hiervan, (iii) om fraude, veiligheids- en technische problemen te detecteren, voorkomen of anderszins aan te pakken, (iv) om de rechten, eigendom of veiligheid van dacadoo, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.
Extra punten
 1. Wij wijzen erop dat dacadoo versleutelingssoftware gebruikt die gebonden kan zijn aan exportbeperkingen en territoriale beperkingen.
 2. De App/Website kan links naar Apps/Websites of materialen bevatten die niet door dacadoo worden geëxploiteerd, bijvoorbeeld de functionaliteit om te delen met sociale netwerken. Dergelijke andere Apps/Websites zijn niet onderhevig aan dit Privacybeleid en dacadoo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van dergelijke Apps/Websites of voor het beleid dat wordt toegepast op de behandeling van persoonsgegevens en persoonlijke informatie. Verbinding maken met of anderszins bezoeken van dergelijke Apps/Website is op uw eigen risico. Wij adviseren dat u het beleid doorleest dat deze Apps/Websites gebruiken, en te controleren hoe deze Apps/Websites uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie beschermen en of zij betrouwbaar zijn.
 3. Addendum voor proefversie van de App/Websites: wanneer u een proefversie van de App/Websites gebruikt, erkent u dat het doel van een proef eruit bestaat om feedback te verkrijgen, het gedrag van gebruikers en interactie met de proefversie te analyseren, om de definitieve versie van de App/Website te verbeteren. Als de testapplicatie is opgeschort, worden uw account en gegevens niet verwijderd, en worden deze door dacadoo bijgehouden voor de volgende testfase. dacadoo behoudt zich het recht voor om uw account te verwijderen wanneer de testfase is afgelopen. U wordt vooraf geïnformeerd over de opschorting of de verwijdering. U hebt natuurlijk het recht om op elk moment toegang, wijziging of verwijdering van uw gegevens te vragen door onze functionaris voor gegevensbescherming te contacteren.
Updates van dit Privacybeleid
 1. Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd herzien. De meest actuele versie is altijd beschikbaar op onze App/Website (www.dacadoo.com en specifiek op https://www.dacadoo.com/user-support/dacadoo-terms-conditions/). Het herziene Privacybeleid zal van kracht worden vanaf de datum van de publicatie op de App/Website. Indien deze veranderingen substantieel zijn, zullen wij u een kennisgeving sturen en u, indien door de toepasselijke wetgeving vereist, om uw toestemming vragen. Deze kennisgeving wordt per e-mail verstrekt of door publicatie op de App/Website.
Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming
 1. Indien u niet tevreden bent met enig aspect van de verwerking van uw gegevens, zouden wij graag willen begrijpen hoe wij uw klacht kunnen oplossen. Neem contact met ons op via:
dacadoo ag Othmarstrasse 8 CH-8008 Zürich Zwitserland De functionaris voor gegevensbescherming is werkzaam op hetzelfde adres en u kunt contact met deze opnemen door een brief te sturen of een e-mail te verzenden aan privacy@dacadoo.com Voor inwoners van de EU is een contactpunt in de EU ingesteld te: MLL EU-GDPR GmbH Ganghoferstrasse 33 80339 Munich Germany dacadoo@mll-gdpr.com U heeft ook recht om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont. Onze Verwerkers We garanderen dat, wanneer we met Verwerkers werken, deze zich inzetten voor een geschikt beschermingsniveau en uw gegevens niet onwettig gebruiken. Van onze kant delen we enkel de gegevens die de verwerker nodig heeft om verder te gaan, en niets meer. We werken momenteel samen met de volgende partners:
Subverwerker Taak
Microsoft Schweiz GmbH (Azure Services) c/o Microsoft Ireland Operations Limited Hostingdienst
MongoDB Ltd. Database- en hostingdiensten
Datadog Inc. Logboekverzamelaar
Atlassian Ondersteuning en ticketingdiensten
MailChimp Mailingdiensten

Versie: december 2021

Deze Cookieverklaring (zoals gewijzigd van tijd tot tijd, de “Cookieverklaring“) beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën via uw toegang tot en het gebruik van de website (de “Website“) zoals beheerd door dacadoo ag, Othmarstrasse 8, CH-8008 Zürich, Zwitserland (“dacadoo“).

1. Wat zijn Cookies?

Om u een goede gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, maken we gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat door een webserver wordt aangemaakt en overgedragen en opgeslagen wordt op het vaste geheugen van uw apparaat. De cookies aangemaakt door de webservers bevatten gegevens die u op een unieke wijze identificeren tijdens het gebruik van onze Website.

2. Wat doen ze?

We gebruiken cookies om ons bijvoorbeeld te vertellen of u ons eerder bezocht heeft, of een nieuwe bezoeker bent. Ze helpen ons ook uw online ervaring te verbeteren terwijl u onze Website bezoekt.

3. Toestemming voor het gebruik van cookies op onze website

Wanneer u onze Website bezoekt, verschijnt er een venster op uw scherm over de plaatsing van cookies op het vaste geheugen van uw apparaat.

Het verschenen bericht legt ons cookiebeleid in het kort uit. Door te klikken op “Cookies accepteren”, accepteert u de cookies vermeld in deze Cookieverklaring. U kunt ook klikken op “Cookie instellingen” om uw voorkeur voor cookies te configureren.

4. Soorten cookies die we kunnen gebruiken en waarvoor ze gebruikt worden

We maken gebruik van verschillende soorten cookies en gelijkaardige technologieën. Zo gebruiken we zogenaamde ‘first-party cookies’, cookies verstrekt door dacadoo, en ook ’third-party cookies’, cookies verstrekt door derden die diensten leveren aan dacadoo.

Cookies zijn noodzakelijk om bepaalde functionaliteiten op een website te verstrekken, zoals het behoud van de taalkeuze van een gebruiker. Bovendien stellen cookies de respectievelijke uitgever (dacadoo of een derde) in staat om te achterhalen of de website eerder geopend werd door een bepaald eindapparaat, zodat een terugkerende bezoeker (of eerder hun eindapparaat) kan geïdentificeerd worden en er informatie verzameld kan worden over hun gebruik van de Website en hun veronderstelde interesses. We vinden het erg belangrijk dat u weet welke gegevens we met onze cookies verzamelen, en dat u op de hoogte bent van welke cookies onze technologie gebruikt en waarvoor deze gebruikt worden. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten cookies die gebruikt kunnen worden.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies worden beschouwd als noodzakelijk om u de basisfunctionaliteiten van de Website te bieden, en kunnen niet uitgeschakeld worden in onze systemen. Ze leveren de service die u verzoekt op de Website.

Statistische cookies
Statistische cookies helpen website-eigenaren begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Marketingcookies
Deze cookies kunnen ingesteld zijn door onze Website door onze advertentiepartners. Ze kunnen door deze bedrijven gebruikt worden om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante advertenties te tonen op andere sites. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op het uniek identificeren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, ervaart u minder gerichte advertenties. Marketingcookies kunnen ook sociale mediacookies bevatten. Deze cookies worden ingesteld door een aantal sociale mediadiensten die we aan de Website hebben toegevoegd om u in staat te stellen uw content te delen met uw vrienden en netwerken. Deze sociale mediadiensten kunnen gebruik maken van cookies om te zien of u bent ingelogd, en stellen u in staat om content “leuk te vinden” of te delen met uw vrienden. Ze kunnen uw browser volgen op andere websites en een profiel opbouwen van uw interesses. Afhankelijk van uw instellingen kunnen deze derden uw informatie gebruiken voor hun eigen doeleinden, zoals advertenties. Dit kan de content en de berichten beïnvloeden die u ziet op andere websites die u bezoekt. Als u meer wilt weten over hoe deze sociale mediadiensten gegevens gebruiken, verwijzen we u naar de privacyverklaringen van deze platforms. Als u deze cookies geen toestemming geeft, kunt u deze tools voor delen mogelijk niet gebruiken of zien.

5. Alternatieve manieren om cookies te controleren, uit te schakelen en te verwijderen

U kunt de instellingen wijzigen om cookies te blokkeren of u te waarschuwen wanneer er cookies naar uw apparaat worden gestuurd. Klik op een van de onderstaande links om rechtstreeks naar de handleiding van uw browser te gaan. Onthoud dat u uw voorkeuren opnieuw moet instellen of u opnieuw moet inloggen op sommige websites na het verwijderen van de cookies.
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Apple Safari

Als u helemaal geen cookies wilt ontvangen (inclusief de cookies noodzakelijk om de Website aan u te verstrekken), kunt u cookies helemaal uitschakelen in uw browser. Als u de door ons gebruikte cookies uitschakelt, kan dit uw algemene gebruikerservaring op de Website beïnvloeden. Ook het opslaan van aangepaste instellingen zoals uw inloggegevens kan stoppen.

Als u verschillende apparaten gebruikt om de Website te bekijken en te openen (bijv. uw computer, smartphone, tablet, enz.), moet u ervoor zorgen dat elke browser op elk apparaat correct is aangepast aan uw cookievoorkeuren.

6. Onze gegevens

De website is eigendom van en wordt beheerd door dacadoo AG.
We zijn geregistreerd in Zwitserland onder registratienummer CHE-116.187.330, en ons hoofdkantoor is gevestigd in Othmarstrasse 8, CH-8008 Zürich, Zwitserland.
Voor vragen, opmerkingen of bezorgdheden kunt u ons privacyteam contacteren door een e-mail te sturen naar: privacy@dacadoo.com, of per post naar het bovenstaand adres.

Cookielijst

Een cookie is een klein stukje gegevens (tekstbestand) waarvoor een website – wanneer bezocht door een gebruiker – een verzoek indient bij uw browser voor opslag op uw apparaat om informatie over u te onthouden, zoals uw taalvoorkeur of inloggegevens. Deze cookies worden door ons ingesteld en ‘first-party cookies’ genoemd. We gebruiken ook ’third-party cookies’ – cookies van een domein dat verschilt van de website die u bezoekt – voor onze advertentie- en marketinginspanningen. We gebruiken met name cookies en andere trackingtechnologieën voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Naam cookie: elementor
Type: HTML
Duur: Persistente
Beschrijving: Gebruikt in context met het WordPress-thema van de website. Het cookie stelt de website in staat om de content van de website in realtime te implementeren of te wijzigen.

Naam cookie: hssc
Type: session
Duur: 30 minutes
Beschrijving: HubSpot stelt dit cookie in om sessies bij te houden en te bepalen of HubSpot het sessienummer en de tijdstempel in het __hstc-cookie moet verhogen.

Naam cookie: hssrc
Type: session
Duur: 30 minutes
Beschrijving: Dit cookie is ingesteld door HubSpot telkens wanneer het het sessiecookie wijzigt. Het __hssrc-cookie ingesteld op 1 duidt erop dat het gebruiker het browser herstart heeft, en als het cookie niet bestaat, wordt er aangenomen dat het om een nieuwe sessie gaat.

Cookie statistici

Naam cookie: _ga
Type: HTTP
Duur: 2 anni
Beschrijving: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam cookie: _gat
Type: HTTP
Duur: 1 dag
Beschrijving: Gebruikt door Google Analytics om de verzoeksnelheid te beperken.

Naam cookie: _gid
Type: HTTP
Duur: 1 dag
Beschrijving: Registreert een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Naam cookie: hstc
Type: persistent
Duur: 5 months 27 days
Beschrijving: Dit is het hoofdcookie ingesteld door HubSpot om bezoekers bij te houden. Het bevat het domein, de oorspronkelijke tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (huidig bezoek), en het sessienummer (verhoogt bij elke volgende sessie).

Naam cookie: hubspotutk
Type: persistent
Beschrijving: HubSpot stelt dit cookie in om de bezoekers op de website bij te houden. Dit cookie wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van het formulier en wordt gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.

Cookies de marketing

Naam cookie: _fbp
Type: HTTP
Duur: 3 maand
Beschrijving: Gebruikt door Facebook om een aantal advertentieproducten te leveren, zoals het realtime bieden van externe adverteerders.

Naam cookie: tr
Type: Pixel
Duur: Sessie
Beschrijving: Gebruikt door Facebook om een aantal advertentieproducten te leveren, zoals het realtime bieden van externe adverteerders.

7. Updates van dit document

Deze Cookieverklaring kan af en toe bijgewerkt worden als gevolg van noodzakelijke ontwikkelingen. In het geval van dergelijk updates ondernemen we de nodige acties om u erover te informeren, afhankelijk van het belang van de gemaakte wijzigingen. Indien en waar nodig door de toepasselijke wetgeving, vragen we u ook om uw toestemming voor materiële wijzigingen aan de Cookieverklaring waarbij we onze actuele praktijken beschrijven.
Controleer de “publicatiedatum” om te zien wanneer deze Cookieverklaring is bijgewerkt.

Versie: september 2015

Deze betalingsvoorwaarden (zoals van tijd tot tijd aangepast, de “Betalingsvoorwaarden”) specificeren de soorten abonnementen en prijzen alsmede het betalingsproces met betrekking tot de diensten die dacadoo aan zijn geregistreerde particuliere gebruikers beschikbaar stelt in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van dacadoo. Wij kunnen deze Betalingsvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. De meest actuele versie zal beschikbaar zijn op onze Website (www.dacadoo.com en specifiek op https://info.dacadoo.com/product/term-conditions/). Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze diensten moet u een geregistreerde gebruiker zijn. Indien u geen geregistreerde gebruiker bent, moet u zich registreren voordat u toegang kunt krijgen tot onze diensten en deze kunt gebruiken.

 

Soorten abonnementen en prijzen

dacadoo biedt verschillende abonnementsperiodes waarmee u de abonnementsperiode kunt kiezen die het beste overeenkomt met uw behoeften. De standaardabonnementsperiodes zijn 90, 180 of 360 dagen. Betaling moet vooraf worden gedaan voor de abonnementsperiode via de aankoopfuncties door de desbetreffende appwinkels of op een andere betaalwijze die door dacadoo wordt geaccepteerd. dacadoo gebruikt gekwalificeerde betaaldiensten om te verzekeren dat uw betalingen veilig zijn. Let erop dat betaalde abonnementen niet worden terugbetaald. De abonnementskosten kunnen onderhevig aan verandering zijn. Prijsveranderingen worden aangekondigd op de App/Website van dacadoo.

30 dagen toegang (alleen via toegangscode)Gratis

De maandelijkse abonnementsprijzen zijn momenteel als volgt:

 • VS: USD 4,99/maand
 • Europese Unie: EUR 4,99/maand
 • Zwitserland: CHF 5,00/maand
 • Alle andere landen: Controleer altijd de prijzen voor uw eigen land.

Let erop dat de hierboven genoemde prijzen indicatief zijn en onderhevig aan wisselkoersfluctuaties. dacadoo heeft geen controle over de algemene voorwaarden van de appwinkel en is niet hiervoor verantwoordelijk.

Aflopen en verlengen van uw abonnement

dacadoo neemt 10 en 5 dagen voordat uw abonnement afloopt, contact met u op om u te informeren over de mogelijkheid om uw abonnement te verlengen. U moet uw abonnement actief vernieuwen na een dergelijke kennisgeving.

dacadoo biedt u een niet-overdraagbare licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van deze software. U mag de software of een deel ervan niet in licentie geven, distribueren, verhuren, uitlenen of anderszins aan iemand doorgeven. Deze licentie-overeenkomst kan worden beëindigd op enig moment. dacadoo en zijn licentiegevers garanderen noch de nauwkeurigheid noch de toegankelijkheid van de software en behouden zich alle andere rechten voor. Deze software kan onderhevig zijn aan exportbeperkingen.

Versie: 23 september 2014

Met dacadoo kunt u zich registreren voor deelname aan Publieke Uitdagingen tussen gebruikers van deze website. Door te registreren erkent u dat een dergelijke deelname een mogelijk gevaarlijke activiteit is en dat u voor alleen uw eigen risico en verantwoordelijkheid deelneemt. U erkent verder dat u geen gebruik zult maken van middelen of op zo’n manier zult gedragen die redelijkerwijs kan worden beschouwd als ingaand tegen de algemene regels inzake eerlijkheid.

dacadoo behoudt zich het recht voor om uw activiteit te monitoren en controleren en om tijdelijk of permanent u uit te sluiten van een Publieke Uitdaging of Publieke Uitdagingen in het algemeen of uw account op te schorten of te beëindigen in geval dat wij redelijkerwijs geloven dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is om (i) te voldoen aan de van toepassing zijnde wet, regelgeving, juridisch proces of overheidsverzoek, (ii) toezeggingen die u heeft gedaan, af te dwingen, inclusief het onderzoek van de mogelijke schending hiervan, of om (iii) de rechten, eigendom of veiligheid van dacadoo, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.

dacadoo kan uw contactgegevens gebruiken om u motiverende berichten te sturen in verband met Publieke Uitdagingen.

In gevallen waarin Publieke Uitdagingen prijzengeld hebben, zal dergelijk prijzengeld (minus belastingen en mogelijk andere heffingen indien van toepassing) worden uitbetaald aan de gebruikers die het beste resultaat behalen. De evaluatie van dergelijke beste resultaten wordt voor elke Publieke Uitdaging apart vastgesteld. In geval van een gelijke eindstand tussen de resultaten van twee of meerdere gebruikers, zal het prijzengeld gelijkelijk worden verdeeld tussen deze gebruikers. dacadoo kan niet-geldprijzen toekennen en/of een liefdadigheidsinstelling als begunstigde nomineren.

Werknemers van dacadoo alsmede hun onshore en offshore ontwikkelingspartners en hun familieleden mogen deelnemen aan Publieke Uitdagingen, maar zijn uitgesloten van eventueel prijzengeld en andere prijzen.

Beslissingen van dacadoo met betrekking tot het bovenstaande zijn definitief.