fbpx

Informacje ogólne na temat wszystkich warunków korzystania z dacadoo

Wersja: Sierpień 2020 r.

Niniejsze warunki użytkowania (okresowo zmieniane i zwane dalej „Warunkami”) wraz ze wszystkimi zasadami i regulaminami uzupełniającymi, takimi jak polityka prywatności, regulują dostęp do usług w aplikacjach mobilnych („Aplikacja / Strona internetowa”) obsługiwanych przez dacadoo ag, Othmarstrasse 8, 8008 Zurych, Szwajcaria (dalej „dacadoo”) oraz korzystanie z nich. Dostęp do Aplikacji / Strony internetowej i korzystanie z usług zależy od przyjęcia i przestrzegania przez użytkownika niniejszych Warunków. Wchodząc w Aplikację / na Stronę internetową lub korzystając z naszych usług, użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania niniejszych Warunków w ich bieżącej wersji. Użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na przestrzeganie niniejszych Warunków w ich bieżącej wersji, nie mogą dalej wchodzić w Aplikację / na Stronę internetową i korzystać z naszych usług.

 1. Oświadczasz, że jesteś osobą uprawnioną do zawierania prawnie wiążących umów (jesteś osobą pełnoletnią, w pełni sił umysłowych i nie objętą opieką).
 2. Nasza aplikacja / witryna internetowa zapewnia Wskaźnik Zdrowia i różne informacje dotyczące zdrowia, samopoczucia i podobne (łącznie określane jako „Informacje”) opracowane na podstawie podanych przez Ciebie szczegółów, takich jak określone kliniczne dane zdrowotne, historia rodziny i styl życia (określane jako „Dane”). Nasza aplikacja / witryna internetowa nie jest urządzeniem medycznym i nie może być używana w celach medycznych (takich jak diagnostyka, monitorowanie, przewidywanie chorób). Informacje generowane przez dacadoo służą wyłącznie celom informacyjnym. Przed skorzystaniem z jakichkolwiek Informacji należy skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się, że są one odpowiednie i istotne w danym przypadku, a w przypadku dyskomfortu przerwać wszelkie ćwiczenia, zwłaszcza gdy odczuwana jest duszność, zawroty głowy… Informacje nie mają na celu zastąpienia wiedzy i oceny jakiegokolwiek lekarza, farmaceuty czy innego pracownika służby zdrowia. Postawienie rzetelnej diagnozy medycznej, leczenie dowolnego schorzenia czy zastosowanie jakiejkolwiek terapii lekowej wymaga zaangażowania niezależnych, poinformowanych pracowników służby zdrowia. W przypadku jakichkolwiek szczegółowych pytań dotyczących leczenia i opieki medycznej należy skontaktować się z lekarzem.

 3. Forma i charakter Aplikacji / Strony internetowej może ulec okresowej zmianie bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Dodatkowo mamy prawo do zaprzestania na stałe lub tymczasowo obsługi Aplikacji / Strony internetowej lub dostępnych w/na niej funkcji bez uprzedniego powiadamiania użytkowników. Zachowujemy również prawo do tworzenia w dowolnej chwili ograniczeń co do ilości pamięci udostępnianej użytkownikom wyłącznie według naszego uznania i bez ich uprzedniego powiadamiania.
 4. Gromadzenie i wykorzystywanie Danych przekazywanych przez użytkowników określa nasza Polityka prywatności. Korzystając z Aplikacji / Strony internetowej, użytkownicy zgadzają się na zbieranie i wykorzystywanie ich danych przez dacadoo zgodnie z Polityką prywatności.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia w dowolnym momencie wszystkich Informacji lub Danych albo odmowy ich dystrybucji, a także cofnięcia użytkownikom dostępu do kont lub odebrania im nazw użytkowników. Zastrzegamy sobie również prawo do uzyskiwania dostępu do wszystkich Informacji lub Danych, zapoznawania się z nimi, zachowywania ich i ich ujawniania ze względów uznanych przez nas za uzasadnione, jeśli jest to konieczne do (i) przestrzegania właściwych przepisów, rozporządzeń, procedur prawnych lub żądań organów publicznych, (ii) egzekwowania niniejszych Warunków, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ewentualnego ich naruszenia, (iii) wykrywania oszustw, zagrożeń dla bezpieczeństwa lub problemów technicznych, zapobiegania im lub reagowania na nie w inny sposób, (iv) odpowiadania na zapytania użytkowników dotyczące pomocy technicznej lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dacadoo, jego użytkowników i społeczeństwa. Konta nieaktywne przez ponad pół roku mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
 6. Użytkownicy mają obowiązek ochrony hasła zapewniającego dostęp do konta oraz odpowiadają za wszystkie działania podjęte w związku z wykorzystaniem swojego hasła. Ze względu na kwestię bezpieczeństwa danych dacadoo wymaga od użytkowników stosowania haseł silnych (tj. takich, w których występują wielkie i małe litery oraz cyfry i symbole). Wyłącza się całą odpowiedzialność za szkody wynikające z nieprzestrzegania tych wymogów przez użytkowników. Użytkownicy, którzy zmienili adres e-mail lub nie pamiętają swojego hasła, powinni przesłać stosowne powiadomienie na adres support@dacadoo.com w celu odzyskania konta.
 7. Istnieją ograniczenia dotyczące korzystania z Aplikacji / Strony internetowej. Ograniczenia te spełniają wymogi prawne i mają na celu ochronę wszystkich użytkowników przed nadużyciami, a także zapewnienie im możliwie największej funkcjonalności Aplikacji / Strony internetowej. Okresowo konieczna może być zmiana niniejszych zasad, do czego zastrzegamy sobie prawo. Nie będą tolerowane przypadki niewłaściwego wykorzystania naszej Aplikacji / Strony internetowej. Dowolne naruszenie niniejszych zasad może doprowadzić do czasowego lub trwałego zawieszenia wszystkich związanych z nim kont. Konta stworzone w miejsce zawieszonych kont będą trwale zawieszane.
  Wykorzystanie niezgodne z prawem:Użytkownik nie może wykorzystywać Aplikacji / Strony internetowej i przekazywanych przez nią informacji w celach niezgodnych z prawem lub w celu wspierania bezprawnych działań. Od użytkowników międzynarodowych wymaga się przestrzegania wszystkich właściwych przepisów prawa lokalnego dotyczącego zachowania i akceptowalnych treści w Internecie.
  B. Dostęp nieupoważniony: Użytkownicy nie mają prawa przeprowadzać któregokolwiek z poniższych działań podczas korzystania z Aplikacji / Strony internetowej: (i) wchodzenie w obszary Aplikacji / Strony internetowej, które nie są ogólnodostępne (z wyjątkiem własnego konta), systemy komputerowe dacadoo lub techniczne systemy dostawcze naszych dostawców, ingerowanie w nie lub wykorzystywanie ich; (ii) badanie, skanowanie lub testowanie luk bezpieczeństwa w systemie lub sieci albo naruszanie lub obchodzenie środków bezpieczeństwa lub uwierzytelnienia; (iii) podejmowanie prób uzyskiwania w dowolny sposób (automatyczny czy jakikolwiek inny) dostępu do Aplikacji / Strony internetowej lub danych lub przeszukiwania przez interfejsy niebędące naszymi obecnie udostępnionymi i opublikowanymi interfejsami; (iv) zakłócanie innym użytkownikom, hostom lub sieciom dostępu, ingerowanie w niego lub podejmowanie takich prób.
  C. Poszanowanie prywatności stron trzecich: Użytkownicy nie mają prawa ujawniać informacji o zdrowiu, dobrym samopoczuciu i podobnych danych dotyczących innych osób bez ich wyraźnego upoważnienia i zgody.
  D. Zakaz powielania: Użytkownicy nie mają prawa odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedawać, handlować lub odsprzedawać treści, projektu i wyglądu Aplikacji / Strony internetowej ani żadnych uzyskanych za jej pośrednictwem informacji. Użytkownicy nie mogą modyfikować ani rozprowadzać treści, projektu i wyglądu Aplikacji / Strony internetowej ani żadnych informacji, nie mogą też odtwarzać ich, przechowywać ich, podawać łącza do nich, umieszczać ich w ramkach, umieszczać do nich głębokich odsyłaczy w jakiejś innej aplikacji / na innej stronie internetowej ani na żadnym innym nośniku albo w innym formacie bez naszej uprzedniej zgody na piśmie. Ponadto użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać Aplikacji / Strony internetowej do celów komercyjnych.
  E. Złośliwe oprogramowanie: Użytkownicy nie mogą przekazywać treści zawierających złośliwe oprogramowanie mających na celu zniszczenie lub zakłócenie działania wyszukiwarki lub komputerów innych osób albo zagrożenie poufności ich danych.
 8. Wszystkie prawa, tytuły własności i roszczenia w zakresie praw autorskich, prawa do bazy danych, patentów i innej własności intelektualnej w odniesieniu do Aplikacji / Strony internetowej i wszystkich Informacji pozostają i pozostaną własnością wyłącznie firmy dacadoo i jej licencjodawców. Elementy Aplikacji / Strony internetowej, w tym m.in. ogólny projekt oraz obrazy, a także wszystkie Informacje są chronione na podstawie przepisów o prawie autorskim, znakach handlowych i patentach oraz innych przepisów dotyczących praw do własności intelektualnej obowiązujących zarówno w Szwajcarii, jak i za granicą. Żaden z niniejszych Warunków nie daje użytkownikom prawa do wykorzystywania nazwy, znaków handlowych, logo, nazw domen i innych cech wyróżniających markę dacadoo. Użytkownikom wolno pobierać i drukować wszystkie Informacje z Aplikacji / Strony internetowej wyłącznie na swoje własne potrzeby i/lub wewnętrzne potrzeby firmy. Użytkownicy w żadnym wypadku nie mogą wykorzystywać Aplikacji / Strony internetowej do celów komercyjnych. W przypadku naruszenia przez użytkowników warunków niniejszego postanowienia firma dacadoo będzie miała prawo ubiegać się o odszkodowanie, w tym za szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie oraz utratę zysków.
 9. Dokładamy starań w celu zapewnienia rzetelności Informacji, jednak firma dacadoo wraz ze swoimi dyrektorami, specjalistami, pracownikami, agentami, partnerami, spółkami zrzeszonymi i licencjodawcami nie może odpowiadać za pominięcia lub błędy w Informacjach ani za żadne wynikające z tego straty lub odszkodowania.
 10. Wszystkie Informacje przekazywane za pośrednictwem Aplikacji / Strony internetowej są przesyłane za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych. Mimo że firma dacadoo wykorzystuje technologie szyfrowania uznawane w branży za standardowe, nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa Aplikacji / Strony internetowej, jej niezakłóconego działania czy braku w niej błędów ani nie zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikom takiej gwarancji.
 11. W Aplikacji / na Stronie internetowej mogą znajdować się łącza do aplikacji / stron internetowych lub materiałów innych firm. W takich zewnętrznych aplikacjach / na stronach internetowych mogą się także znajdować łącza odnoszące do Aplikacji / Strony internetowej dacadoo. Firma dacadoo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: (i) dostępność lub rzetelność takich aplikacji / stron internetowych lub materiałów, ani za (ii) treść, produkty lub dostępne w/na nich usługi lub materiały. Łącza do takich aplikacji / stron internetowych lub materiałów nie oznaczają popierania ich ani dostępnych w nich treści, produktów lub usług. Użytkownicy przyjmują do wiadomości wyłączną odpowiedzialność za wszystkie zagrożenia wynikające z korzystania z takich aplikacji / stron internetowych lub materiałów.
 12. Firma dacadoo zapewnia treści Aplikacji / Strony internetowej i wszystkie Informacje w dobrej wierze, jednak użytkownicy uzyskują do nich dostęp i wykorzystują je na własne ryzyko. Firma dacadoo obsługuje Aplikację / Stronę internetową na zasadzie „tak, jak jest” i „w miarę dostępności” bez żadnych jawnych lub dorozumianych zapewnień, w tym m.in. dorozumianych gwarancji zbywalności, przydatności do określonego celu lub nienaruszenia praw autorskich, praw do baz danych, patentów, znaków handlowych lub wszelkich innych praw własności intelektualnej w systemie prawnym, w którym użytkownicy uzyskają dostęp do Aplikacji / Strony internetowej lub w którym będą z niej korzystać. Firma dacadoo nie daje żadnej gwarancji co do kompletności, rzetelności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa lub niezawodności Aplikacji / Strony internetowej ani co do wystarczającej jakości, aktualności lub braku wirusów, koni trojańskich, innego szkodliwego lub złośliwego oprogramowania ani nie zobowiązuje się do zapewnienia użytkownikom takiej gwarancji. Firma dacadoo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie systemu komputerowego, utratę danych lub inne szkody zaznane przez użytkowników w związku z jego dostępem do Aplikacji / Strony internetowej lub korzystaniem z nich ani za usunięcie, nieprzechowanie lub nieprzekazanie jakichś danych, informacji lub innej korespondencji. Firma dacadoo nie gwarantuje użytkownikom, że Aplikacja / Strona internetowa spełni ich wymogi i że będzie ona działała w sposób niezakłócony, wolny od zagrożeń oraz bezbłędny. Żadne porady lub informacje, niezależnie od tego, czy w formie ustnej czy pisemnej, uzyskane od dacadoo lub z Aplikacji / Strony internetowej nie mogą stworzyć żadnej domniemanej gwarancji.
 13. Firma dacadoo wraz ze swoimi dyrektorami, specjalistami, pracownikami, agentami, partnerami, spółkami zrzeszonymi i licencjodawcami w żaden sposób nie będzie odpowiadać za decyzje użytkownika podjęte na podstawie korzystania z Aplikacji / Strony internetowej i/lub Informacji, w tym m.in. decyzje co do podjęcia lub niepodjęcia przez niego specjalistycznej opieki medycznej lub leczenia. Użytkownicy niniejszym zrzekają się wszystkich ewentualnych lub nabytych roszczeń wobec firmy dacadoo wraz z jej dyrektorami, specjalistami, pracownikami, agentami, partnerami, spółkami zrzeszonymi i licencjodawcami, zwalniają dacadoo i wszystkie wymienione osoby z odpowiedzialności za wszystkie roszczenia, postępowania, koszty, szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie, a także utratę zysków w związku z korzystaniem z Informacji oraz zobowiązują się do ochrony przed nimi spółki i wszystkich wymienionych osób.
 14. dacadoo pozwala pewnym lub wszystkim użytkownikom zarejestrować się do udziału w wyzwaniach sprawnościowych w Aplikacji / na Stronie internetowej, które mogą zostać zainicjowane przez użytkowników („Wyzwaniach”) lub dacadoo („Wyzwaniach ogólnodostępnych”). Rejestrując się, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że takie uczestnictwo to potencjalnie niebezpieczna aktywność i że podejmują się go wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie będzie wykorzystywał środków czy zachowywał się w sposób sprzeczny z ogólnymi zasadami uczciwości. Firma dacadoo zastrzega sobie prawo do sprawdzania i weryfikowania aktywności użytkownika, tymczasowego lub trwałego wykluczenia go z danego wyzwania lub wyzwania ogólnodostępnego lub wyzwań ogólnie albo zawieszenia bądź zamknięcia jego konta w przypadku, w którym mamy podstawy, by sądzić, iż środek taki jest konieczny do (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, rozporządzenia, procedury prawnej lub wniosku organów publicznych, (ii) wyegzekwowania wszelkich potwierdzeń, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnego ich naruszenia, (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dacadoo, jego użytkowników i społeczeństwa. W przypadkach, w których ogólnodostępne wyzwania są nagradzane pieniężnie, takie nagrody (pomniejszone o podatek i inne potrącenia zależnie od sytuacji) zostaną wypłacone użytkownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Ocena takiego najlepszego wyniku jest osobno zdefiniowana dla każdego ogólnodostępnego wyzwania. W przypadku remisu pomiędzy co najmniej dwoma użytkownikami nagroda pieniężna zostanie podzielona po równo na każdego z nich. Każda decyzja dacadoo dotycząca wyzwań lub wyzwań ogólnodostępnych jest ostateczna.
 15. W zakresie dopuszczalnym przez właściwe przepisy firma dacadoo wraz ze swoimi dyrektorami, specjalistami, pracownikami, agentami, partnerami, spółkami zrzeszonymi i licencjodawcami nie będzie odpowiadać za wszelkie straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub retorsyjne, w tym bez ograniczeń utratę zysków, danych, funkcjonalności, wartości firmy lub inne straty niematerialne wynikające z (i) uzyskiwania przez użytkownika dostępu do Aplikacji / Strony internetowej, korzystania z niej, braku możliwości uzyskania do niej dostępu lub korzystania z niej, (ii) wykorzystywania jakichś Informacji; oraz (iii) nieupoważnionego dostępu do kanałów przesyłania danych, wykorzystywania ich lub ich zmiany, w każdym przypadku niezależnie od sposobu ich powstania i niezależnie od odpowiedzialności umownej, deliktowej czy mającej inną podstawę prawną, niezależnie od tego, czy były przewidywalne i od tego, czy z wyprzedzeniem poinformowano firmę dacadoo o ryzyku powstania takich szkód.
 16. Nieegzekwowanie przez firmę dacadoo jakiegoś prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie może stanowić jego uchylenia.
 17. Niniejsze Warunki wraz ze wszystkimi zasadami i regulaminami uzupełniającymi, takimi jak Polityka prywatności, stanowią całościową i wyłączną umowę pomiędzy dacadoo a użytkownikiem dotyczącą korzystania z Aplikacji / Strony internetowej oraz zastępują wszystkie wcześniejsze umowy pomiędzy dacadoo a użytkownikiem dotyczące korzystania z Aplikacji / Strony internetowej. W przypadku, w którym dowolne postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, w pełni mocy pozostaną ich pozostałe postanowienia.
 18. Firma dacadoo obsługuje Aplikację / Stronę internetową ze Szwajcarii i uznaje się, że Informacje dostarcza się w tym kraju. Dostęp do Aplikacji / Strony internetowej mogą mieć tylko ci użytkownicy, którzy mają prawo do zawarcia wiążącej umowy z dacadoo i którym nie zabraniają tego właściwe przepisy. Użytkownicy zobowiązują się do uzyskiwania dostępu do Aplikacji / Strony internetowej wyłącznie przy jednoczesnym przestrzeganiu niniejszych Warunków oraz wszystkich obowiązujących zasad i przepisów prawa. Aplikacja / Strona internetowa nie jest skierowana do osób, którym ze względu na narodowość, kraj zamieszkania lub z innych względów nie mamy prawa jej wyświetlać lub udostępniać. Osoby, wobec których obowiązują takie ograniczenia, nie mogą wchodzić w Aplikację / na Stronę internetową. Użytkownicy, którzy uzyskują do Aplikacji / Strony internetowej dostęp spoza Szwajcarii, całkowicie odpowiadają za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych.
 19. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo niniejsze Warunki i korzystanie z Aplikacji / Witryny internetowej pod każdym względem podlegają szwajcarskiemu prawu materialnemu. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków i/lub korzystania z Aplikacji / Witryny internetowej lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Zurychu, w Szwajcarii, a użytkownik wyraża zgodę na taką jurysdykcję i lokalizację tych sądów oraz zrzeka się wszelkich zastrzeżeń odnośnie zasady forum non conveniens.

 20. Firma dacadoo ma prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków. Najbardziej aktualna ich wersja dostępna jest w naszej Aplikacji / na naszej Stronie internetowej (dacadoo.com). Zmienione Warunki będą obowiązywały od daty ich publikacji w Aplikacji / na Stronie internetowej. Jeśli zmiany te będą znaczące, powiadomimy o tym użytkowników i w przypadkach wymaganych przez właściwe przepisy uzyskamy od nich ich akceptację. Powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub opublikowane w Aplikacji / na Stronie internetowej.

Wersja: kwiecień 2020 r.

Niniejsza polityka prywatności (okresowo zmieniana i zwana dalej „Polityką prywatności”) opisuje nasze regulaminy i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych uzyskanych w wyniku dostępu przez użytkowników do usług i korzystania z nich w aplikacjach mobilnych i na Stronie internetowej („Aplikacja / Strona internetowa”) obsługiwanej przez dacadoo ag, Othmarstrasse 8, 8008 Zurych, Szwajcaria (dalej „dacadoo”). Korzystanie z Aplikacji / Strony internetowej jest określone w Warunkach użytkowania. Firma dacadoo sporządziła niniejszą Politykę prywatności, aby udowodnić swoje zaangażowanie na rzecz gwarantowania poufności i bezpieczeństwa danych udostępnianych nam przez użytkowników zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z właściwych przepisów prawa i zasad. Wchodząc w Aplikację / na Stronę internetową lub korzystając z naszych usług, użytkownik zobowiązuje się do zaakceptowania i przestrzegania niniejszej Polityki prywatności w jej bieżącej wersji. Użytkownicy, którzy nie wyrażą zgody na przestrzeganie niniejszej Polityki prywatności w jej bieżącej wersji, nie mogą dalej wchodzić w Aplikację / na Stronę internetową i korzystać z naszych usług.

W Szwajcarii i Europie wprowadzono wysoki stopień regulacji dotyczących ochrony danych. Fakt, że dane użytkownika są przechowywane na serwerach znajdujących się w profesjonalnie zarządzanym i zabezpieczonym obiekcie do przechowywania danych w Szwajcarii  lub EOG (Europejskim Obszarze Gospodarczym) za pośrednictwem bezpiecznego dostawcy chmury, znaczy, że dane użytkownika są przetwarzane zgodnie ze szwajcarskimi przepisami ochrony danych i RODO (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych). Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do Aplikacji / Strony internetowej z komputera znajdującego się poza terytorium hostingu, dostęp do Aplikacji / Strony internetowej zostanie uznany za zgodę na przekazanie przez nas danych poza Szwajcarię lub EOG w celu dotarcia do użytkownika. Jeśli z jakiegoś powodu firma dacadoo będzie musiała przenosić informacje do innego kraju, w którym nie zapewnia się ochrony danych na właściwym poziomie, dacadoo pozyska odpowiednie zobowiązania prawne gwarantujące ochronę danych użytkowników.

Bazę danych dacadoo wykorzystywaną do przetwarzania danych użytkowników zgłoszono i zarejestrowano u federalnego pełnomocnika ds. ochrony danych i informacji na podstawie art. 11a paragrafu. 3 szwajcarskiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych z 19 czerwca 1992 r.

Cel przetwarzania danych

Usługi dacadoo działają z użyciem danych użytkownika: potrzebujemy niektórych danych użytkownika, aby zapewniać mu osobisty Wskaźnik Zdrowia. Nasze usługi obejmują również usługi dodatkowe: hosting danych, newsletter itd. W żadnym przypadku nie będziemy sprzedawać danych użytkownika stronom trzecim na ich własny użytek. Szczegółowe informacje na temat naszych działań związanych z przetwarzaniem danych znajdują się w poniższych punktach.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem: privacy@dacadoo.com

Podstawa prawna przetwarzania danych

Firma dacadoo przetwarza dane za jednoznaczną zgodą użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, jak opisano poniżej. Dane użytkownika mogą być udostępniane naszym partnerom w przypadku wspólnej operacji lub naszym podwykonawcom przetwarzającym dane w celu zaoferowania usług użytkownikowi, stosowne informacje zawiera punkt „Sposób udostępniania Danych”. Dane użytkownika mogą być anonimizowane i wykorzystywane do ulepszania naszych usług oraz sporządzania określonych statystyk do celów sprawozdawczych. Niemniej jednak inne zastosowania niezwiązane z usługami są zabronione przez nasze umowy, w szczególności dane użytkownika nie będą sprzedawane ani udostępniane innym podmiotom na ich własny użytek.

Rodzaj gromadzonych przez nas danych

 1. W celu utworzenia lub zmiany konfiguracji konta wymagane jest podanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, osobiste dane kontaktowe (adres, kod pocztowy, lokalizacja i adres e-mail), data urodzenia, płeć, szczegółowe informacje na temat wcześniejszych problemów zdrowotnych lub klinicznych, szczegóły dotyczące historii rodziny, w szczególności dotyczące problemów zdrowotnych lub klinicznych, szczegóły dotyczące stylu życia i aktywności (w tym podstawowe dane GPS), informacje kliniczne i podobne dane („Dane”), umożliwiających dacadoo podanie użytkownikowi Wskaźnika Zdrowia dacadoo oraz różnych informacji o stanie zdrowia użytkownika, w tym porad dotyczących poprawy stylu życia i rozwijania świadomości  (zbiorczo „Informacje”).

Sposób gromadzenia Danych

 1. Gromadzimy Dane, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio za pośrednictwem Aplikacji / Strony internetowej albo urządzeń lub aplikacji stron trzecich, które użytkownik podłącza do swojego konta na dacadoo i o ile użytkownik jednoznacznie wyraża na to zgodę (np. w razie podłączenia smartwatcha). Gromadzimy także informacje o interakcjach w Aplikacji / na Stronie internetowej w ramach naszych ciągłych starań na rzecz podnoszenia jej funkcjonalności.

Sposób ochrony i wykorzystywania Danych użytkowników

 1. Korzystając z Aplikacji / Strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przekazywanie, modyfikację, przechowywanie, ujawnianie i wykorzystywanie Danych w inny sposób. Bez względu na kraj zamieszkania lub miejsce dostępu użytkownika do Aplikacji / Strony internetowej dane mogą być wykorzystywane przez dacadoo w Szwajcarii lub EOG bądź w dowolnym innym kraju, w którym firma prowadzi działalność.
 2. Użytkownicy upoważniają dacadoo do usunięcia elementów identyfikacyjnych z przekazywanych przez nich Danych oraz do późniejszego kopiowania, przetwarzania, wykorzystywania, publicznego ujawniania i dystrybucji Danych zanonimizowanych do celów naukowych i statystycznych. Takie zanonimizowane informacje nie mogą już zostać uznane za dane osobowe.
 3. Użytkownicy upoważniają dacadoo do otrzymywania, przeglądania i przechowywania danych technicznych (w tym raportów o awariach) uzyskiwanych z urządzeń wykorzystywanych przez nich do wchodzenia w Aplikację / na Stronę internetową.
 4. Dostęp do Danych mają wyłącznie ci pracownicy dacadoo lub te inne strony, którym jest on niezbędny do świadczenia usług. Stosujmy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych użytkownika, w tym zapory sieciowe, indywidualne hasła, technologie szyfrowania i uwierzytelniania, oraz podejmujemy wszelkie inne niezbędne i odpowiednie środki administracyjne, organizacyjne, techniczne, osobiste oraz fizyczne w celu zabezpieczenia owych danych przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i użyciem, przypadkową utratą lub zniszczeniem, lub uszkodzeniem, kradzieżą, ujawnieniem lub modyfikacją oraz w celu zapewnienia ich integralności. Należy jednak pamiętać, że dacadoo nie ma kontroli nad infrastrukturą sieciową poza dacadoo, a dostęp do Danych przesyłanych w otwartej sieci, na przykład przez Internet lub pocztą elektroniczną, mogą uzyskać strony trzecie (na przykład osoby stojące za użytkownikiem lub, w określonych warunkach, miejscowe władze). Nie możemy zagwarantować poufności żadnej korespondencji lub informacji przesyłanych za pośrednictwem takich otwartych sieci i nie jesteśmy za taką poufność odpowiedzialni. Ujawniając jakiekolwiek dane za pośrednictwem otwartej sieci, należy wziąć pod uwagę, że mimo wszystkich podjętych środków mogą one stać się dostępne dla innych, w związku z czym mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych bez zgody użytkownika. Dane i Informacje użytkownika mogą również zostać utracone podczas transmisji. Firma dacadoo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty związane z zabezpieczeniami Danych i Informacji będącymi poza jej kontrolą, w tym podczas ich przesyłania przez Internet.
 5. Jeśli użytkownik korzysta z wersji testowej, należy pamiętać, że dane użytkownika mogą być używane do oceny wrażeń użytkownika, a w przetwarzaniu mogą brać udział dodatkowi partnerzy. Podczas procesu testowego użytkownik będzie informowany o partnerach i konieczne może się okazać zaakceptowanie innych ustawień prywatności.
 6. Firma dacadoo nie będzie wykorzystywała Danych do celów marketingowych i nie będzie sprzedawała, wynajmowała lub w inny sposób udostępniała żadnych przekazanych przez użytkowników Danych stronom trzecim bez jego zgody, chyba że będzie to dopuszczalne na podstawie niniejszej Polityki prywatności lub wymagane przez prawo. Firma dacadoo może wykorzystywać Dane do kontaktowania się z użytkownikami we wszystkich sprawach związanych z aktywnością użytkownika w Aplikacji / na Stronie internetowej, w tym między innymi w celu wysyłania motywacyjnych wiadomości e-mail i przypomnień.

Sposób udostępniania Danych i Dane, które możemy otrzymywać

 1. Dane użytkownika mogą być udostępniane z przyczyn technicznych naszym podwykonawcom przetwarzającym dane lub naszym partnerom.
 2. Podmioty przetwarzające: aby przetwarzać Dane użytkownika, dacadoo może wymagać usług podwykonawców przetwarzających dane, którzy potrzebują bezpośredniego lub pośredniego dostępu do Danych użytkownika, naszych „Podmiotów przetwarzających”, takich jak dostawcy hostingu danych. Zapewniamy, że w razie współpracy z Podmiotami przetwarzającymi podmioty te zobowiązują się do zachowania odpowiedniego poziomu ochrony i nie wykorzystują danych użytkownika w sposób niezgodny z prawem. Z naszej strony będziemy udostępniać wyłącznie dane, których podmiot przetwarzający potrzebuje. Lista naszych Podmiotów przetwarzających jest dostępna poniżej, w części „Nasze podmioty przetwarzające”.
 3. Strony trzecie: dane użytkownika mogą być udostępniane naszym partnerom, którzy mogą przesyłać nam dane dotyczące użytkownika, na przykład: gdy użytkownik bierze udział w konkursie zorganizowanym przez stronę trzecią, będziemy musieli otrzymać pewne informacje, aby utworzyć odpowiednie zespoły w wyzwaniu, a my będziemy musieli udostępnić organizatorowi wyzwania informacje takie, jak pozycja użytkownika w rankingu. Firma dacadoo zapewnia, że nasi partnerzy informują użytkownika o swoich politykach prywatności, jednak dacadoo nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych przez naszych partnerów.
 4. W przeciwnym razie nie udostępniamy Danych użytkownika. Niemniej jednak pojęcie Aplikacji / Strony internetowej obejmuje ujawnianie Danych dostarczanych przez użytkownika i dostępnych za pośrednictwem Aplikacji / Strony internetowej innym użytkownikom lub stronom trzecim. Pamiętaj, że w profilach wszystkich zarejestrowanych użytkowników dacadoo wyświetlanie jest ich imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe. Udostępnianie innym osobom wszystkich innych Danych jest kontrolowane przez użytkowników i od nich uzależniane. Użytkownicy mogą w każdym momencie zmienić ustawienia prywatności swojego konta i w ten sposób zdecydować, kto będzie mógł wyświetlać które dane. Rodzaje Danych, które można rozróżnić, to: Wskaźnik Zdrowia, treningi, w tym zdjęcia (z treningu, profilowe i tła profilu) oraz osiągnięcia. Wrażliwe dane osobowe, takie jak waga i ciśnienie krwi, nie są udostępniane innym osobom. Dostępne są następujące rodzaje opcji udostępniania: (i) Publiczne: Wszyscy użytkownicy zarejestrowani w dacadoo będą mogli wyświetlać Dane, czyli Wskaźnik Zdrowia, treningi, zdjęcia i osiągnięte cele. (ii) Dla grup: Użytkownicy będący członkami firmowego programu zdrowia będą przydzielani do konkretnej grupy firmowej, w której skład będą wchodzili współpracownicy będący ich znajomymi lub którzy nie są jeszcze ich znajomymi na dacadoo. Jeśli użytkownik wybierze opcję udostępniania Danych grupie, wyświetlać je będą mogli wszyscy jej członkowie, znajomi lub osoby niebędące znajomymi. (iii) Znajomi: Dane będą mogły być wyświetlane przez znajomych użytkowników. (iv) Brak: Dane będą mogły być wyświetlane wyłącznie przez użytkownika. Na podstawie naszych ustawień domyślnych wszystkie wyżej wspomniane Dane będą mogły być wyświetlane przez wszystkich znajomych użytkownika. Po rejestracji użytkownicy mogą zmienić ustawienia prywatności swojego konta. Należy pamiętać, że ze względu na opcję podawania łączy do innych sieci społecznościowych, takich jak Facebook, dane użytkowników mogą być udostępniane przez inne osoby za pośrednictwem ich znajomych. Niemniej jednak użytkownik zawsze ma kontrolę nad treściami, które udostępnia w sieciach społecznościowych, a żadne treści nie są udostępniane automatycznie.

Pliki cookie i podobne technologie

12. Nasza Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Więcej informacji zawiera nasza polityka dotycząca plików cookie i usługi Analytics.

Okres przechowywania danych

 1. Dane użytkowników są przechowywane przez okres posiadania przez nich konta na dacadoo. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie. Aby dezaktywować konto, a następnie je usunąć, użytkownicy powinni postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Aplikacji / na Stronie internetowej. W ramach uprzejmości przechowujemy konto użytkownika przez okres do 30 dni, dzięki czemu użytkownik nadal może odzyskać konto, jeśli zostało dezaktywowane pomyłkowo. Po 30 dniach rozpoczynamy proces bezpowrotnego usunięcia konta z naszych systemów, a konto użytkownika staje się niemożliwe do odzyskania. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że po usunięciu konta niemożliwe będzie odzyskanie treści opublikowanych przez nich w Aplikacji / na Stronie internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania Danych w zakresie, w jakim zasadnie uważamy, że jest to konieczne do spełnienia wymogów wszelkich obowiązujących przepisów ustawowych lub wykonawczych, oczywiście zgodnie z branżowymi praktykami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Prawa użytkowników

 1. Użytkownicy mają prawo do uzyskiwania od nas informacji o każdym przypadku przetwarzania przez nas ich Danych oraz otrzymania ich kopii (prawo dostępu). Użytkownicy mają prawo do żądania poprawienia lub uzupełnienia wszystkich nierzetelnych lub niekompletnych Danych (prawo poprawiania). Użytkownicy mają prawo zażądać usunięcia swoich Danych (prawo usuwania) lub tymczasowego ograniczenia przetwarzania w pewnych przypadkach (prawo ograniczania przetwarzania). Użytkownicy mają prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie ich Danych (prawo sprzeciwu) oraz otrzymywania Danych w zorganizowanym, powszechnie stosowanym formacie możliwym do odczytania komputerowego oraz przekazania ich innemu administratorowi danych w technicznie wykonalnych przypadkach (prawo przenoszenia danych).

Ujawnianie danych

 1. Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania Danych ze względów uznanych przez nas za uzasadnione, jeśli jest to konieczne do (i) przestrzegania właściwych przepisów, rozporządzeń, procedur prawnych lub żądań organów publicznych, (ii) egzekwowania Warunków, w tym prowadzenia dochodzeń w sprawie ewentualnego ich naruszenia, (iii) wykrywania oszustw, zagrożeń dla bezpieczeństwa lub problemów technicznych, zapobiegania im lub reagowania na nie w inny sposób, (iv) odpowiadania na zapytania użytkowników dotyczące pomocy technicznej lub (v) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dacadoo, jej użytkowników i społeczeństwa.

Dodatkowe punkty

 1. Należy pamiętać, że dacadoo korzysta z oprogramowania szyfrującego, które może podlegać przepisom kontroli eksportu i ograniczeniom terytorialnym.
 2. Aplikacja / Strona internetowa może zawierać linki do Aplikacji / Stron internetowych lub materiałów, które nie są prowadzone przez dacadoo, na przykład funkcje udostępniania w sieci społecznościowej. Takie inne aplikacje / strony internetowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności i dacadoo nie odpowiada w żaden sposób za ich treść lub rzetelność lub za regulaminy stosowane w związku z przetwarzaniem danych osobowych i informacjami. Użytkownicy łączą się z takimi aplikacjami / stronami internetowymi lub uzyskują do nich dostęp na własne ryzyko. Rekomendujemy użytkownikom zapoznanie się z regulaminami takich aplikacji / stron internetowych oraz sprawdzenie, w jaki sposób chronią one dane osobowe i informacje oraz czy zasługują na zaufanie.
 3. Dodatek dotyczący testowej wersji Aplikacji / Stron internetowych: korzystając z testowej wersji aplikacji / Stron internetowych, użytkownik potwierdza, że celem testu jest uzyskanie opinii, analizowanie zachowania użytkowników i interakcji z wersją testową, mające na celu poprawę ostatecznej wersji Aplikacji / Strony internetowej. Jeśli aplikacja testowa zostanie wstrzymana, konto i dane użytkownika nie zostaną usunięte i będą przechowywane przez dacadoo do następnej fazy testów. Dacadoo zastrzega sobie prawo do usunięcia konta po zakończeniu fazy testów. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przed wstrzymaniem lub usunięciem. Użytkownik ma oczywiście prawo zażądać dostępu, modyfikacji lub usunięcia swoich danych w dowolnym momencie, kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

 1. dacadoo ma prawo do okresowej zmiany niniejszej Polityki prywatności. Najbardziej bieżąca wersja zawsze dostępna jest w naszej Aplikacji / na naszej Stronie internetowej (www.dacadoo.com, konkretnie pod adresem https://www.dacadoo.com/user-support/dacadoo-terms-conditions/). Zmieniona Polityka prywatności będzie obowiązywała od daty jej publikacji w Aplikacji / na Stronie internetowej. Jeśli zmiany te będą znaczące, powiadomimy o tym użytkowników i w przypadkach wymaganych przez właściwe przepisy uzyskamy od nich ich akceptację. Powiadomienie zostanie przesłane pocztą elektroniczną lub opublikowane w Aplikacji / na Stronie internetowej.

Administrator Danych i specjalista ds. ochrony danych osobowych

 1. Jeśli użytkownicy nie są zadowoleni z któregoś aspektu przetwarzania przez nas Danych osobowych, chcielibyśmy poznać powód, co pomoże nam w rozwiązaniu problemu. Prosimy o kontakt z nami pod adresem:

dacadoo ag
Othmarstrasse 8
CH-8008 Zurych
Szwajcaria

Specjalista ds. ochrony danych osobowych pracuje w tym samym miejscu. Można skontaktować się z nim listownie lub przesłać wiadomość e-mail na adres privacy@dacadoo.com

Kontakt w Unii Europejskiej dla mieszkańców tego regionu:

MLL EU-GDPR GmbH
Ganghoferstrasse 33
80339 Munich
Germany
dacadoo@mll-gdpr.com

Użytkownicy mają także prawo skontaktować się z organem nadzoru ds. ochrony danych osobowych w kraju zamieszkania.

Nasze Podmioty przetwarzające

21. Zapewniamy, że w razie współpracy z Podmiotami przetwarzającymi podmioty te zobowiązują się do zachowania odpowiedniego poziomu ochrony i nie wykorzystują danych użytkownika w sposób niezgodny z prawem. Z naszej strony będziemy udostępniać wyłącznie dane, których podmiot przetwarzający potrzebuje. Obecnie współpracujemy z następującymi partnerami:

Podwykonawca przetwarzający dane

Zadanie

Microsoft Schweiz GmbH (Azure Services)

c/o Microsoft Ireland Operations Limited

Usługa hostingu

MongoDB Ltd.

Usługi baz danych i hostingu

Datadog Inc.

Agregator dzienników

Atlassian

Usługi wsparcia i obsługi zgłoszeń

Userlytics

Platforma do testowania

MailChimp

Usługa mailingu

Wersja: czerwiec 2020

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie i usługi Analytics (z okresowymi zmianami, „Polityka dotycząca plików cookie i usługi Analytics”) obejmuje nasze zasady i procedury dotyczące korzystania z plików cookie i podobnych technologii odnośnie wykorzystywania i dostępu do usług dostępnych na stronie internetowej („Aplikacja / Strona internetowa”) obsługiwanych przez dacadoo ag, Othmarstrasse 8, CH-8008 Zurych, Szwajcaria („dacadoo”). Korzystanie z Aplikacji / Strony internetowej podlega Warunkom użytkowania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez dacadoo można znaleźć w Polityce prywatności.

Pliki cookie

Podobnie jak wiele stron internetowych, używamy technologii „plików cookie” do gromadzenia dodatkowych danych dotyczących użytkowania strony w celu ulepszania strony, ale w wielu funkcjach naszych usług nie wymagamy plików cookie. Plik cookie to mały plik danych tworzony przez serwer sieci Web, przesyłany do trwałej pamięci komputera i przechowywany w niej. Pliki cookie tworzone przez serwery sieci Web zawierają dane, które jednoznacznie identyfikują użytkownika podczas korzystania ze strony. Stosujemy:

– sesyjne pliki cookie (pozwalają pozostać w kontakcie),

– preferencyjne pliki cookie (np. rozpoznają język lub strefę czasową),

– pliki cookie bezpieczeństwa (w celu zapewnienia bezpiecznej nawigacji),

– analityczne pliki cookie (aby lepiej poznać interakcje odwiedzających z naszymi usługami),

– specjalne pliki cookie potrzebne do funkcji (np. czas ostatniej akcji podczas wizyty w sekcji Trener).

Te pliki cookie mają na celu umożliwienie nawigacji i funkcji oraz ulepszenie naszych usług. Nie używamy plików cookie do tworzenia dedykowanych baz danych użytkowników.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie. Istnieje jednak możliwość wykorzystania oprogramowania przeglądarki do zaprzestania akceptowania plików cookie lub ostrzegania przed zaakceptowaniem plików cookie z odwiedzanych stron internetowych. Jednak w przypadku wyłączenia lub braku akceptacji plików cookie, niektóre funkcje strony mogą działać słabiej lub można nie uzyskać dostępu do obszarów strony wymagających tego rodzaju identyfikacji.

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych Dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane na urządzeniu mobilnym. Uzyskując dostęp do aplikacji mobilnych obsługiwanych przez dacadoo, zgadzasz się na przesyłanie i tymczasowe przechowywanie Danych.

Podobne usługi

 • Google Analytics

Na naszej publicznej stronie internetowej używamy Google Analytics do łatwiejszego zrozumienia, na przykład, jak długo odwiedzający pozostają na naszych stronach, jakie strony uważają za najbardziej przydatne i jak poruszają się po naszej stronie. Po zalogowaniu się do Aplikacji / Strony internetowej Google Analytics nie jest stosowane. Aby dowiedzieć się więcej na temat Google Analytics i sposobu rezygnacji, odwiedź stronę Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

 • Matomo

Korzystamy z Matomo, narzędzia Web Analytics, instalowanego lokalnie w dacadoo, aby poznać sposoby korzystania z naszej publicznej strony internetowej i naszych aplikacji mobilnych (IOS, Android), naszej aplikacji internetowej i naszej strony internetowej. Dane użytkowników nigdy nie opuszczają centrum danych dacadoo i są przetwarzane analogicznie do danych wprowadzanych w Aplikacji / na Stronie internetowej.

 • Facebook dla programistów (wcześniej Facebook Connect) i wyświetlenia na Facebooku

W przypadku niektórych naszych aplikacji wdrożyliśmy uproszczoną metodę logowania. Używamy Facebooka dla programistów (wcześniej Facebook Connect) i wyświetleń na Facebooku, aby umożliwić logowanie przy użyciu istniejącego loginu do Facebooka.

Wersja: Wrzesień 2015 r.

Niniejsze Warunki płatności (okresowo zmieniane i dalej zwane „Warunkami płatności”) określają typy subskrypcji i cennik, a także proces płatności za usługi udostępniane przez dacadoo swoim zarejestrowanym prywatnym użytkownikom zgodnie z Warunkami użytkowania i Polityką prywatności dacadoo. Firma dacadoo ma prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków płatności. Najbardziej bieżąca wersja dostępna jest na naszej Stronie internetowej (www.dacadoo.com, a konkretnie na stronie https://info.dacadoo.com/product/term-conditions/). Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą uzyskać dostęp do naszych usługi i korzystać z nich. Użytkownicy niezarejestrowani muszą się zarejestrować, aby móc uzyskać dostęp do naszych usługi i korzystać z nich.

 

Typy subskrypcji i cennik

dacadoo oferuje różne okresy subskrypcji, umożliwiając użytkownikom wybór tego, który najlepiej odpowiada ich potrzebom. Standardowy okres subskrypcji wynosi 90, 180 lub 360 dni. Płatności należy dokonać przed okresem subskrypcji za pośrednictwem funkcji zakupu w odpowiednich sklepach aplikacji lub inną dowolną metodą płatności akceptowaną przez dacadoo. Firma dacadoo wykorzystuje odpowiednie usługi płatności gwarantujące bezpieczeństwo transakcji. Informujemy, że nie będzie dokonywany zwrot środków za opłaconą subskrypcję. Opłata subskrypcyjna może ulec zmianie. Wszystkie zmiany cen będą ogłaszane w Aplikacji / na Stronie internetowej dacadoo.

Dostęp do Aplikacji / Strony internetowej przez 30 dni (tylko za pomocą kodu dostępu) Za darmo

Comiesięczne opłaty za subskrypcję są w tej chwili następujące:

 • USA: 4,99 USD/mies.
 • Unia Europejska: 4,99 EUR/mies.
 • Szwajcaria: 5,00 CHF/mies.
 • Wszystkie pozostałe kraje: Należy sprawdzić cenę dla swojego kraju.

Uwaga: podane wyżej ceny mają charakter orientacyjny i są uzależnione od wahań kursu wymiany walut. Firma dacadoo nie kontroluje warunków korzystania ze sklepu aplikacji i nie odpowiada za nie.

Wygaśnięcie i przedłużenie subskrypcji

dacadoo skontaktuje się z użytkownikiem 10 i 5 dni przed wygaśnięciem subskrypcji, aby poinformować go o możliwości jej przedłużenia. Po takim powiadomieniu musi on aktywnie przedłużyć subskrypcję.

Firma dacadoo przyznaje użytkownikom niezbywalną licencję na użytkowanie niniejszego oprogramowania do celów osobistych i niekomercyjnych. Użytkownicy nie mają prawa udzielać nikomu sublicencji na oprogramowanie ani żadną jego część, dystrybuować, dzierżawić, wypożyczać lub w inny sposób go przekazywać. Umowę licencyjną można rozwiązać w dowolnym momencie. dacadoo wraz ze swoimi licencjodawcami nie gwarantuje rzetelności i dostępności oprogramowania oraz zastrzega wszystkie inne prawa. Niniejsze oprogramowanie może podlegać przepisom o kontroli eksportu.

Wersja: 23 września 2014 r.

dacadoo pozwala użytkownikom niniejszej Strony internetowej na rejestrację do udziału w ogólnodostępnych wyzwaniach. Rejestrując się, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że takie uczestnictwo to potencjalnie niebezpieczna aktywność i że podejmują się go wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Użytkownicy ponadto przyjmują do wiadomości, że nie będą wykorzystywali środków czy zachowywali się w sposób sprzeczny z ogólnymi zasadami uczciwości.

Firma dacadoo zastrzega sobie prawo do sprawdzania i weryfikowania aktywności użytkownika, tymczasowego lub trwałego wykluczenia go z danego wyzwania ogólnodostępnego lub wyzwań ogólnie albo zawieszenia bądź zamknięcia jego konta w przypadku, w którym mamy podstawy, by sądzić, iż środek taki jest konieczny w celu (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, rozporządzenia, procedury prawnej lub wniosku organów publicznych, (ii) wyegzekwowania wszelkich potwierdzeń, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnego ich naruszenia, (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dacadoo, jego użytkowników i społeczeństwa.

dacadoo może wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika do przesyłania informacji motywacyjnych w związku z ogólnodostępnymi wyzwaniami.

W przypadkach, w których ogólnodostępne wyzwania są nagradzane pieniężnie, takie nagrody (pomniejszone o podatek i inne potrącenia zależnie od sytuacji) zostaną wypłacone użytkownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki. Ocena takiego najlepszego wyniku jest osobno zdefiniowana dla każdego ogólnodostępnego wyzwania. W przypadku remisu pomiędzy co najmniej dwoma użytkownikami nagroda pieniężna zostanie podzielona po równo na każdego z nich. dacadoo może przyznawać nagrody bezgotówkowe i/lub na beneficjenta wyznaczyć instytucje charytatywne.

Pracownicy dacadoo i partnerzy ds. opracowywania oprogramowania w kraju siedziby firmy i pobliskich krajach oraz ich krewni mogą uczestniczyć w ogólnodostępnych wyzwaniach, ale nie mogą otrzymywać nagród pieniężnych i innych.

Każda decyzja dacadoo dotycząca powyższych kwestii jest ostateczna.

Podane dalej warunki określają dostęp użytkowników do usług i wykorzystywania przez nich usług dostępnych jako dacadoo GO firmy dacadoo ag, Othmarstrasse 8, 8008 Zurych, Szwajcaria („dacadoo”). Niniejsze warunki obowiązują oprócz ogólnych warunków dacadoo (Warunków użytkowania, Polityki prywatności, Warunków płatności, Umowy z użytkownikami końcowymi urządzeń przenośnych, Zastrzeżenia dotyczącego ogólnodostępnego wyzwania zbiorczo zwanych „Warunkami”). W przypadku zaistnienia jakichś niezgodności pomiędzy następującymi warunkami a Warunkami użytkowania nadrzędne będą następujące:

 1. Do celów dostępu do usług oferowanych jako dacadoo GO i korzystania z nich określenie „użytkownik” stosuje się w Warunkach w odniesieniu do użytkowników dacadoo GO („Graczy”).
 2. Gracze jako jedyni są odpowiedzialni za swoje działania i/lub pominięcia podczas aktywności w dacadoo GO. Firma dacadoo prosi zwłaszcza o zwracanie uwagi na otoczenie, niebranie udziału w grze podczas wykonywania innej czynności (np. prowadzenia samochodu lub jazdy na rowerze), niewkraczanie na tereny prywatne i korzystanie w każdej sytuacji ze swojego najlepszego osądu.
 3. Firma dacadoo zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie i z dowolnej przyczyny danej funkcji dacadoo GO, w tym w celu ulepszenia funkcjonalności gry. Dotyczy to zwłaszcza sklepu w obrębie gry w dacadoo GO.
 4. Świat gier dacadoo GO opiera się na określonych lokalizacjach, z których każda jest punktem wartym zainteresowania („POI”). Użytkownicy mogą zasugerować dodanie nowego POI do świata gier dacadoo GO („POI zgłoszone przez Gracza”). Zgłaszając POI i w zakresie, w jakim zgłoszone POI nie zawiera danych osobowych, Gracz udziela dacadoo na czas nieokreślony niewyłącznego, nieograniczonego, nieodwołalnego, darmowego i zbywalnego prawa do korzystania i dystrybucji podanego POI w dowolny sposób na całym świecie.
 5. Firma dacadoo zastrzega sobie prawo do sprawdzania i weryfikowania aktywności Gracza, tymczasowego lub trwałego zawieszenia bądź zamknięcia jego konta w przypadku, w którym mamy podstawy, by sądzić, iż środek taki jest konieczny do (i) spełnienia wymogów obowiązującego prawa, rozporządzenia, procedury prawnej lub wniosku organów publicznych, (ii) wyegzekwowania wszelkich potwierdzeń, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnego ich naruszenia, (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa dacadoo, jego użytkowników i/lub społeczeństwa.
 6. Gracze mają prawo w ramach gry do sporadycznego uczestnictwa w polowaniu na nagrody poprzez zbieranie nagród pieniężnych lub wartościowych pojawiających się na mapie. W tym celu nie jest konieczne uiszczanie opłaty. Jeśli Gracz kwalifikuje się do otrzymania nagrody pieniężnej lub wartościowej, zostanie mu wydany kod nagrody. Taki kod można wykorzystać w Internecie: Każda nagroda pieniężna lub wartościowa (pomniejszona o podatek i inne możliwe potrącenia zależnie od przypadku) zostanie wypłacona przelewem bankowym lub inną bezpieczną metodą przekazywania środków po okazaniu kodu-nagrody. Polowanie na nagrody w ramach gry jest sponsorowane i udostępniane przez dacadoo i/lub jego partnerów. Właściciele sklepów aplikacji (np. Apple, Inc., w przypadku sklepu z aplikacjami Apple) i dostawcy technologii nie są zaangażowani w żadną aktywność dotyczącą polowań na nagrody w ramach gry w dacadoo GO.
 7. Każda decyzja dacadoo dotycząca nagród jest ostateczna i wiążąca. Uczestnictwo możliwe jest jedynie dla Graczy pełnoletnich zamieszkujących Szwajcarię. W dacadoo GO mogą uczestniczyć pracownicy dacadoo, pracownicy jej dostawców oraz ich krewni, ale nie będą im przyznawane/wypłacane żadne nagrody pieniężne lub wartościowe.
 8. dacadoo nie oferuje porad medycznych ani diagnoz. Informacje generowane przez dacadoo GO nie mają odniesień do rzeczywistości i nie mają na celu zastępować profesjonalnej oceny i osądu ze strony lekarzy, farmaceutów czy innych pracowników służby zdrowia.
 9. dacadoo może okresowo przesyłać użytkownikom ankietę z prośbą o przekazanie opinii. Firma dacadoo będzie miała prawo do swobodnego korzystania z nich w dowolny sposób w kontekście dalszego opracowywania dacadoo GO lub innych produktów i/lub usług dacadoo.